Algemene verkoopvoorwaarden : Yelloh! Village

Opdat je zou kunnen genieten van de diensten die worden aangeboden door Yelloh! Village, vragen we om onderstaandealgemene voorwaarden aandachtig te lezen. Deze voorwaarden betreffen de verkoop van verblijven en zijn geldig vanaf het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wie een verblijf reserveert sluit zich automatisch aan bij onze algemene voorwaarden.

RESERVERINGSVOORWAARDEN

 • De reservering wordt slechts effectief na akkoord van het dorp, na ontvangst van de aanbetaling en na ontvangst van het naar behoren ingevulde en ondertekende reserveringscontract of na aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden bij de online reservering.
 • Bij niet-betaling door de klant van de aanbetaling bij de reservering of het saldo uiterlijk 30 dagen voor het begin van het verblijf, behoudt het dorp zich het recht voor om de reservering te annuleren en de accommodatie opnieuw voor verhuur aan te bieden.
 • De reserveringen zijn slechts bindend voor Yelloh! Village indien Yelloh! Village ze heeft aanvaard en Yelloh! Village is vrij om dit te doen of te weigeren in functie van de beschikbaarheid en, in het algemeen, in alle omstandigheden die de uitvoering van de gemaakte reservering kunnen verhinderen. Yelloh! Village biedt gezinsverblijven aan, in de traditionele betekenis, en de accommodaties zijn hiervoor speciaal ontworpen. Yelloh! Village behoudt zich het recht voor iedere reservering te weigeren die in strijd is met dit principe of het probeert te omzeilen.
 • De reservering van een kampeerplaats of een huuraccommodatie is strikt persoonlijk. Een reservering mag in geen geval worden onderverhuurd of overgelaten zonder voorafgaandelijk akkoord van het dorp.
 • Minderjarigen moeten vergezeld zijn van hun ouders of wettelijke voogden.

Kampeerplaats
De basisprijs omvat de standplaats voor de tent, caravan of kampeerwagen voor 1 of 2 personen, de toegang tot het sanitair en de overige voorzieningen.

Huuraccommodatie

 • De huuraccommodaties zijn volledig uitgerust. De basisprijs geldt voor 2 tot meer dan 8 personen afhankelijk van het accommodatietype en het dorp.
 • De campings Yelloh! Village behouden zich het recht voor de toegang tot het dorp te weigeren aan groepen of gezinnen waarvan het aantal deelnemers de capaciteit van de gehuurde accommodatie overschrijdt.

Reservatiekosten

Yelloh! Village biedt de reservatiekosten aan op de huuraccommodaties en de staanplaatsen.

GROEPSBOEKING

 • Iedere boeking van méér dan 4 accommodaties door dezelfde fysieke persoon of door verschillende fysieke personen, die elkaar kennen en zich tezamen verplaatsen met dezelfde motieven, op dezelfde verblijfsdata en in hetzelfde Yelloh! Village, wordt beschouwd als een groepsboeking.
 • De voorgestelde accommodaties op de commerciële website van Yelloh! Village zijn uitsluitend bestemd voor individuele klanten.
 • Voor iedere aanvraag voor een groepsboeking, gelieve contact op te nemen met het Yelloh! Village van uw keuze via telefoon, e-mail of via onze rubriek ‘Ons Contacteren’. De gecontacteerde Yelloh! Village camping behoudt zich het recht voor uw boekingsaanvraag te bestuderen vóór de aanvaarding of de weigering daarvan.

TARIEVEN EN TOERISTENBELASTING

 • De vermelde prijzen zijn geldig voor het seizoen 2024. Ze stemmen overeen met één nacht en zijn uitgedrukt in euro, BTW inbegrepen.
 • Het bedrag van de toeristenbelasting varieert naargelang de gemeente.
 • Tarieven zijn onderhevig aan verandering tijdens het seizoen.

BETALINGSVOORWAARDEN

 • Voor reserveringen die meer dan 30 dagen voor de aanvang van het verblijf worden gemaakt, moet een aanbetaling van 25 % van het totaalbedrag op het moment van de reservering aan het dorp worden voldaan. Het saldo dient ten laatste 30 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf aan het dorp te worden voldaan. 
 • Voor reserveringen die minder dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf worden gemaakt, dient het volledige bedrag op het moment van de reservering aan het dorp te worden voldaan (aanbetaling van 25 % + saldo van het verblijf).
 • Bij niet-betaling door de klant van de aanbetaling bij de reservering of het saldo uiterlijk 30 dagen voor het begin van het verblijf, behoudt het dorp zich het recht voor om de reservering te annuleren en de accommodatie opnieuw voor verhuur aan te bieden.

ANNULERING EN WIJZIGINGEN

1. Wijziging van de reservering
De klant kan schriftelijk (per post of e-mail) bij de camping om een wijziging in dezelfde camping betreffende zijn verblijf (data,type accommodatie, opties) vragen, op basis van beschikbaarheid en mogelijkheden. Uitstel naar het volgende seizoen wordt niet geaccepteerd. Bij afwezigheid van wijziging dient de klant zich te houden aan de oorspronkelijke reserveringsvoorwaarden of kan hij het verblijf annuleren volgens de voorwaarden van de annuleringsverzekering.

 • Elk verzoek tot verlenging van de verblijfsduur zal op basis van beschikbaarheid en volgens de geldende tarieven worden gehonoreerd.
 • Elk verzoek tot verkorting van de verblijfsduur wordt beschouwd als een gedeeltelijke annulering en is onderhevig aan de voorwaarden inzake annuleringen en vroegtijdig afbreken van het verblijf.

2. Ongebruikte nachten
In het geval van een onderbroken of verkort verblijf om een van de volgende redenen:

 • Grenssluiting om administratieve redenen
 • Administratieve sluiting van de camping
 • Beperking van de verplaatsingen per administratief besluit tot een zodanig aantal kilometers dat de komst naar de camping onmogelijk wordt

Een tegoedbon van een bedrag dat overeenkomt met het aantal niet gebruikte nachten, met een geldigheid van twee jaar, zal door de camping worden uitgegeven. In het geval dat de klant deze tegoedbon weigert, wordt op zijn verzoek het overeenkomstige bedrag uitgekeerd, onder aftrek van de kosten van de eventueel aangegane annuleringsverzekering.

Buiten de bovenvermelde redenen geeft elk verblijf dat door de klant wordt onderbroken of verkort (late aankomst, vroegtijdig vertrek) geen recht op vergoeding of een tegoedbon.

 

3. Annulering door toedoen van Yelloh! Village camping
In geval van annulering door toedoen van Yelloh! Village camping, behalve in geval van overmacht, worden de overgemaakte bedragen voor de reservering volledig terugbetaald. Deze annulering kan echter geen aanleiding geven tot de betaling van schadevergoedingen en interesten.

 

4. Annulering uit hoofde van de kampeerder

Bij annulering door de kampeerder, behalve in geval van overmacht, zijn de volgende annulerings- en terugbetalingsvoorwaarden van toepassing.

Elk verzoek tot annulering moet per post worden verstuurd naar het postadres van de Yelloh! Village-camping of per e-mail. Telefonisch doorgegeven annuleringen kunnen niet in aanmerking worden genomen. Elke annulering brengt de opzegging van de reservering met zich mee. De camping behoudt zich het recht voor om de accommodatie opnieuw voor verhuur aan te bieden.

a. In geval van annulering uit hoofde van de kampeerder zonder annuleringsverzekering

Om een van de volgende redenen (waardoor het verblijf wordt verhinderd):

 • Grenssluiting om administratieve redenen
 • Administratieve sluiting van de camping
 • Beperking van de verplaatsingen per administratief besluit tot een zodanig aantal kilometers dat de komst naar de camping onmogelijk wordt

Een tegoedbon van een bedrag dat overeenkomt met het totaal van de reeds betaalde bedragen, met een geldigheid van twee jaar, zal door de camping worden uitgegeven. In het geval dat de klant deze tegoedbon weigert, wordt op zijn verzoek het overeenkomstige bedrag uitgekeerd. 

Om alle andere redenen: 
Voor al onze campings met uitzondering van de campings Les Baléares Son Bou, Perla di Mare en Le Campoloro*: 

 • Geval 1: Annulering tot 16 (zestien) dagen voor de aanvang van het verblijf.
  De aanbetaling van 25 % van het bedrag van het verblijf wordt door de camping als annuleringskosten ingehouden. De overgemaakte bedragen, verminderd met het bedrag van de aanbetaling, worden terugbetaald. 
  Als de betaling gedeeltelijk of geheel heeft plaatsgevonden met een tegoedbon van hogere waarde dan de aanbetaling:  de aanbetaling van 25% van het verblijfsbedrag wordt door de camping gehouden ter dekking van de annuleringenkosten. Een nieuwe tegoedbon met een looptijd van 2 jaar, die niet kan worden terugbetaald en moet worden besteed op de camping waar het verblijf is geannuleerd, zal worden uitgegeven. Deze zal de waarde hebben van de oorspronkelijke tegoedbon minus de aanbetaling van 25%. Het restant van de anders dan met een tegoedbon betaalde bedragen zal worden terugbetaald.
 • Geval 2: Annulering tussen 15 en 8 dagen voor de aanvang van het verblijf. Een bedrag van 50% van het totale verblijfsbedrag wordt door de camping gehouden als annuleringskosten. Een tegoedbon zal worden uitgegeven ter hoogte van het gestorte bedrag, onder aftrek van de annuleringskosten ter hoogte van 50% van het totale verblijfsbedrag. Deze tegoedbon kan niet worden terugbetaald of overgedragen, kan uitsluitend gebruikt worden op de camping waar het verblijf geannuleerd is en heeft een geldigheidsduur van twee jaar.
 • Geval 3: Annulering tussen 7 dagen en 0 dagen voor de aanvang van het verblijf. Het totale gestorte bedrag, dat wil zeggen het totale verblijfsbedrag, wordt door de camping gehouden. Er wordt geen terugbetaling uitgevoerd. Indien de klant zich niet binnen twee dagen na de aanvangsdatum van zijn verblijf op de camping presenteert zonder hier de camping vooraf schriftelijk of per e-mail over te hebben geïnformeerd, wordt de reservering als door de klant geannuleerd beschouwd. De camping behoudt zich dan het recht voor om de accommodatie opnieuw voor verhuur aan te bieden.

*voor de campings Son Bou, Perla di Mare en Campoloro

- Annulering tot 31 dagen voor de aanvang van het verblijf:
De aanbetaling van 25 % van het bedrag van het verblijf wordt door de camping als annuleringskosten ingehouden.De overgemaakte bedragen, verminderd met het bedrag van de aanbetaling, worden terugbetaald. Als de betaling gedeeltelijk of geheel heeft plaatsgevonden met een tegoedbon van hogere waarde dan de aanbetaling:  de aanbetaling van 25% van het verblijfsbedrag wordt door de camping gehouden ter dekking van de annuleringenkosten. Een nieuwe tegoedbon met een looptijd van 2 jaar, die niet kan worden terugbetaald en moet worden besteed op de camping waar het verblijf is geannuleerd, zal worden uitgegeven. Deze zal de waarde hebben van de oorspronkelijke tegoedbon minus de aanbetaling van 25%. Het restant van de anders dan met een tegoedbon betaalde bedragen zal worden terugbetaald.

- Annulering minder dan 30 dagen voor uw aankomst:
Geen van de overgemaakte bedragen worden door de camping terugbetaald.

Bij annulering van het verblijf kan het bedrag dat in ‘cheques vacances’ is betaald niet terugbetaald worden, overeenkomstig artikel L.112-14 I. van de Franse Code Monétaire et Financier (monetair en financieel wetboek). In dit geval zal een tegoedbon zonder terugbetalingsmogelijkheid met een geldigheidsduur van 2 jaar worden uitgeschreven, besteedbaar op de camping waar het verblijf werd geannuleerd, ter hoogte van het bedrag dat in ‘cheques vacances’ is betaald, eventueel onder aftrek van de aanbetaling, volgens de hierboven aangegeven voorwaarden. 

 

b. In geval van annulering uit hoofde van de kampeerder met annuleringsverzekering
De overgemaakte bedragen zijn gedekt door de waarborg in overeenstemming met de algemene annuleringsvoorwaarden. De algemene annuleringsvoorwaarden vindt u in de FAQ - Hoofdstuk 3: Wijziging van een reservering. Als de reden niet wordt gedekt door de annuleringsverzekering of het dossier door de verzekering geweigerd wordt, is paragraaf 4.a van de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing en worden de kosten van de annuleringsverzekering in mindering gebracht op de uitbetaalde bedragen bij annulering.

JE VERBLIJF

1. Aankomst

 • Indien de verplichting van een 'gezondheidspas' door de autoriteiten van het land van de camping is opgelegd tijdens de data van het gereserveerde verblijf, moeten alle deelnemers aan het verblijf op wie deze verplichting van toepassing is een geldige 'gezondheidspas' tonen om toegang te krijgen tot de camping.
 • De aankomstdagen kunnen variëren naargelang het dorp en de periode (raadpleeg de bijzondere reserveringsvoorwaarden van ieder dorp).
 • Huuraccommodaties: op de aankomstdag ben je vanaf 17u00 welkom in het Yelloh! Village. Bij de overhandiging van de sleutels van je accommodatie wordt je een waarborg gevraagd naargelang van de camping.

2. Tijdens uw verblijf

Het is aan de kampeerder om zich goed te verzekeren: de kampeerder is verantwoordelijk voor het toezicht op zijn persoonlijke voorwerpen (fietsen, enz.). Het dorp wijst elke verantwoordelijkheid af voor elk incident dat onder de burgerlijke aansprakelijkheid van de kampeerder valt. Alle klanten moeten zich schikken naar de bepalingen van het huishoudelijke reglement. Iedere huurder is verantwoordelijk voor de problemen en schade veroorzaakt door de personen die samen met hem verblijven of hem bezoeken.

 

3. Vertrek

 • Huuraccommodaties: op de vertrekdag die staat aangegeven in het contract dien je de huuraccommodatie voor 10u 's ochtends te verlaten. De accommodatie dient in perfecte staat te worden achtergelaten. De inventaris wordt gecontroleerd en elk gebroken of beschadigd voorwerp wordt in rekening gebracht, alsook eventuele reparaties indien deze nodig blijken. De waarborg zal je worden teruggegeven op het einde van het verblijf met vermindering van de weerhouden schadevergoedingen, op basis van facturen, voor de eventuele schade die werd vastgesteld bij het opmaken van de inventaris. De weerhouding van de waarborg sluit een bijkomende schadevergoeding niet uit indien de kosten hoger zouden liggen dan het bedrag van de waarborg
 • Huuraccommodaties: indien de accommodatie niet werd schoongemaakt voor je vertrek, wordt je een basistarief voor schoonmaak aangerekend van minstens 95€ incl. taksen (zie de pagina met de tarieven van ieder dorp).
 • Voor ieder laattijdig vertrek kan je een extra dag worden aangerekend ter waarde van de geldende nachtprijs.

HUISDIEREN

Huisdieren zijn toegestaan in sommige Yelloh! Village campingdorpen (behalve honden van de 1e en 2e categorie). Als ze zijn toegelaten, moeten ze permanent worden aangelijnd. Ze zijn verboden rond het zwembad, in de winkels met voedingsmiddelen en in de gebouwen. Het vaccinatieboekje van honden en katten moet in orde zijn.

PORTRETRECHT (RECHT OP AFBEELDING)

U geeft Yelloh! Village en elke persoon die hiertoe voor Yelloh! Village zou optreden, toestemming om u te fotograferen, op te nemen of te filmen tijdens uw verblijf bij Yelloh! Village en de betreffende beelden, geluiden, video's en opnames te gebruiken op elke drager (met name op de sites of internetpagina's van Yelloh! Village - waaronder Facebook en Instagram - op de presentatie- en promotiemiddelen van Yelloh! Village en in reis- of toeristische gidsen). Deze toestemming geldt zowel voor uzelf als voor enige andere persoon die zich in uw gezelschap bevindt. De toestemming heeft als enig doel reclame-uitingen en media-activiteiten van de Yelloh! Village-vestigingen en de Yelloh! Village-keten mogelijk te maken en zal op geen enkele wijze afbreuk doen aan uw goede naam. Deze toestemming wordt belangeloos verleend, in om het even welk land en voor de duur van 5 jaar.

GESCHIL

Iedere eventuele klacht betreffende de non-conformiteit van de dienstverlening ten opzichte van de contractuele verbintenissen dient schriftelijk, per post of e-mail, te worden ingediend bij de beheerder van het betrokken campingdorp of bij Yelloh! Village.

BEMIDDELING

In geval van een geschil met een van de vestigingen van onze groep, kun je op de volgende wijze contact met ons opnemen:

 • verstuur een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de beheerder van het betreffende vakantiedorp
 • verstuur een kopie van deze brief aan de klantendienst via customerservice@yellohvillage.com of per post aan YELLOH! VILLAGE - BP 68 - 7 chemin du môle - 30220 AIGUES MORTES – FRANCE

Indien het antwoord niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u één maand na het verzenden van deze brieven/e-mails het geschil voorleggen aan het online geschillenplatform Centre de Médiation CM2C. U dient online een dossier op te sturen naar de volgende website: ec.europa.eu of per post naar: CM2C - 14 rue Saint Jean 75017 PARIS.

AANSPRAKELIJKHEID VAN YELLOH! VILLAGE

Yelloh! Village stelt alles in het werk om de op de website van Yelloh! Village gepubliceerde informatie over de gastlocaties, en in het bijzonder de presentatiefoto's, de beschrijvingen, de activiteiten, de recreatiemogelijkheden, de dienstverlening en de openingsdata zo goed mogelijk bij te werken. Daar een gedeelte van deze informatie echter door partners of derden wordt verstrekt, kan Yelloh! Village niet garanderen dat deze altijd correct, up-to-date en volledig is. In dit opzicht is Yelloh! Village enkel gebonden door een middelenverbintenis.

Voor vragen, specificaties of verzoeken om aanvullende inlichtingen kunt u gerust contact opnemen met Yelloh! Village.

INFORMATIE EN VRIJHEID

De informatie die je ons verstrekt bij je bestelling wordt niet doorgegeven aan derden. Deze informatie wordt door Yelloh! Village als vertrouwelijk beschouwd en wordt enkel gebruikt door de interne diensten van Yelloh! Village voor de verwerking van je bestelling en om de communicatie en het aanbod van diensten voorbehouden voor de klanten van Yelloh! Village te personaliseren in functie van je belangstelling.
 Conform de wet op informatie en vrijheid van 6 januari 1978 beschik je over het recht tot toegang, correctie en aanvechting van de jou betreffende persoonlijke gegevens. Het volstaat een aanvraag in te dienen op volgend adres, met vermelding van je naam, voornaam en adres:

 Yelloh! Village
 BP 68
 F - 30220 Aigues-Mortes
 SIRET-NR.: 432 366 839 00038

 Ingeschreven in het registre des opérateurs de voyages et de séjours (register van touroperators) onder het nummer:
 IM030110015

In toepassing van artikel L.223-2 van de Franse consumptiewet herinneren wij u eraan dat u, indien u geen reclame- of verkooptelefoontjes meer wilt ontvangen, de mogelijkheid hebt om u gratis in te schrijven op de bel-me-niet-lijst via de website bloctel.gouv.fr. Deze lijst is bindend voor alle professionals met wie u geen lopende contractuele relatie heeft.

Download onze algemene verkoopsvoorwaarden

×